LP ulkus

January 10, 2019 | Author: Santi Nirmawati | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

lp ulkus diabetik dm tipe 2 dan penangannyaa...

Description

LAPORAN PENDAHULUAN PADA PADA KLIEN DENGAN ULKUS DIABETIKUM DI POLIKLINIK DALAM RS DR MOEWARDI

DISUSUN OLEH : 1. ROHMAN 2.  NURING WIDYA WIDYAWATI 3. SANTI NIRMAWATI 4. WUNGU MU MUSTIKA JINGGA 5. YULISKA ISDAYANTI

P27220011 199 P27220011 P27220011 200 P27220011 20 204 P27220011 206

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN NEGERI SURAKARTA DIV KEPERAWATAN DM DAN EDUKATOR  2014

BAB I

1

TINJAUAN TEORI

A. KONSEP DASAR PENYAKIT

1. P!"#$%&!

U'()* &+&'&, ')(& $#-)(& &+& #/)(&&! ()'%$ &$&) *'&)$ '!+%# +&! )'()* &+&'&, (/&$%&! &#%!"&! &!" ')&* +&! +%*#$&% %!&*%3 ()/&! *&#3%$. A+&!& ()/&! *&#3%$ $#*-)$ /!-&-(&! )'()* -#-&)5 )'()* +%&-$%()/ )"& /#)&(&! *&'&, *&$) "&'& ('%!%( +&! #&'&!&! !&(%$ DM +!"&! !)#&$%  #%3#5 A!+&"#!%5 2010. U'()* D%&-$%( /#)&(&! (/'%(&*% (#!%( +&#% D%&-$* M'''%$)* *-&"&% *-&- )$&/& /#-%+%$&*5 /#$&'%$&* *#$& (8&8&$&! !+#%$& D%&-$*. K&+&# LDL &!" $%!""% //&%!(&! #&!&! !$%!" )!$)( $#&+%!& U'()* U%&-$%( )!$)(  $#&+%!& U'()* D%&-$%( /'&')% /-!$)(&! '&( &$,#*('#*%* &+& +%!+%!"  /-)'), +&#&,5 &%+&, 200. U'()* (&(% D%&-$* UKD /#)&(&! (/'%(&*% &!" -#(&%$&! +!"&! /#-%+%$&* &(%-&$ D%&-$* M''%$)*. U'()* (&(% D%&-$* /#)&(&! (/'%(&*% *#%)* &(%-&$ D%&-$*5 A!+&"#!%5 2010.

2. P!-&-

;&($# (/'%(&*% /'&')% (#)*&(&! &+&  /-)'), +&#&, +% *')#), $)-),5 +%*-)$ &!"%&$% +%&-$%(. P!&(%$ %!% -#&'&! (#!%* +&! $#-&"% +)& &%$) "&!"")&! &+& /-)'), +&#&, -*&# /&(#&*()'&# +%*-)$ /&(#&!"%&$%5 +&! &+& /-)'), +&#&, ,&')* /%(#&*()'&# +%*-)$ /%(#&!"%&$%. U'()* D%&-$%()/ $#+%#% +&#% (&%$&* *!$#&' -%&*&!& '-%, -*&#  +%-&!+%!" %!$) /&*)(!&5 +%('%'%!"% (&')* (#&* +&! $-&'. A?&'!& #**  /-!$)(&! )'()* -#,)-)!"&! +!"&! ,%#"'%(/%& &!" -#3( $#,&+& *&#&3   #%3#5 ('&"!5 (#&$%! +&! *)'&% &*()'#. D!"&! &+&!& $(&!&! /(&!%(  $#-!$)( (#&$%! (#&* &+& +&#&, (&(% &!" /!"&'&/% --&! $#-*&#. N)#&$% *!*#%* #%3# //)!"(%!(&! $#&+%!& $#&)/& -#)'&!" /!"&(%-&$(&! $#&+%!& (#)*&(&! &#%!"&! +%-&?&, &#& (&')*. S'&!)$!& $#-!$)( (&%$&* &!" //-*&#  +&! &(,%#!& #)$)# *&/&% #/)(&&! ()'%$ /!%/-)'(&! )'()*. A+&!& %*(/%& +&! !/-),&! ')(& &-!#/&' /&!",&'&!"% #*')*%.

3

M%(##"&!%*/ &!" /&*)( /!"&+&(&! ('!%*&*% +%+&#&, %!%. D#&%!&* &!" %!&+()&$ /!%/-)'(&! 8'*+ *&8 %!38$%!. A(,%#!& *-&"&% (!*()!*% *%*$/ %/)! &!" &-!#/&'5 -&($#%& *)'%$ +%-#*%,(&! +&! %!3(*% /!-&# (  &#%!"&! *(%$&#!&5 A!!%/ 2009.

4. M&!%3*$&*% K'%!%( 

U'()* D%&-$%()/ &(%-&$ /%(#%&!"%&$%( +%*-)$ )"& )'()* &!&* ?&'&))! !(#*%*5 +&#&, &(#&' %$) $&/&( /#&, +&! $#&*& ,&!"&$ ', #&+&!"&! +&!  -%&*&!& $#&-& )'*&*% &#$#% +%-&"%&! +%*$&' . P#** /%(#&!"%&$% /!-&-(&! *)/-&$&! /-)'), +&#&,5 *+&!"(&! *8&#& &()$ /-'% //-#%(&! "&'& ('%!%*  P &%$) : a. b. c. d. e.

P&%! !#%. P&'!** ()8&$&!. P&#*$,*%& (*/)$&!. P)'*'**!** +!)$ !&+% ,%'&!" P&#&'*%* ')/),.

B%'& $#&+% *)/-&$&! (#!%(5 &(&! $%/-)' "&/-&#&! ('%!%* /!)#)$ '& +&#% 3!$&%! /!)#)$ S/'$# +&! B&# 2001: 1220: a. b. c. d.

S$&+%)/ I : &*%/$/&$%* &$&) "&'& $%+&( (,&* (*/)$&!. S$&+%)/ II : $#&+% ('&)+%(&*% %!$#/%$! S$&+%)/ III : $%/-)' !#% *&&$ %*$%$#&,&$. S$&+%)/ IV : $#&+%!& (#)*&(&! &#%!"&! (&#!& &!(*%& )'()*. K'&*%3%(&*% :

 W&"!# [email protected]= //-&"% "&!"#! (&(% +%&-$%( /!&+% !&/ $%!"(&$&!5 &%$):

4

University of Texas //-&"% )'()* -#+&*&#(&! +&'&/!& )'()* +&! //-&"%!& '&"% -#+&*&#(&! &+&!& %!3(*% &$&) %*(/%. A+&)! *%*$/ T&* %!% /'%)$% :

K'&*%3%(&*% SAD Size, Sepsis, Arteriopathy, Depth and Denervation /!"'/((&! )'()* ( +&'&/ 4 *(&'& -#+&*&#(&!  -!$)(&! )'()* )()#&!5 (+&'&/&!5 **%*5 &#$#%&$%5 +&! +!#&*%. The International Working Group on the  Diabeti !oot $'&, /!")*)'(&! K'&*%3%(&*% PEDIS +%/&!& //-&"% ')(&  -#+&*&#(&!  8%#% -#+&*&#(&!: "erfusion, #xtent, Depth, Infetion dan Sensation. B#+&*&#(&! Guideline The Infetious Disease of A$eria5 /!"'/((&! (&(% +%&-$%( &!" $#%!3(*% +&'&/ --#&& (&$"#%5 &%$) : a. M%'+ : $#-&$&* ,&!& &+& ()'%$ +&! &#%!"&! *)-()$&! b.  M+#&$ : '-%, ')&* &$&) *&/&% &#%!"&! &!" '-%, +&'&/ c. S# :+%*#$&% "&'& %!3(*% *%*$/%( &$&) ($%+&(*$&-%'&! /$&-'%(  5. P/#%(*&&! D%&"!*$%( 

 P/#%(*&&! +%&"!*$%( &+& )'()* +%&-$%()/ &+&'&, : a.

P/#%(*&&! 3%*%(  1) I!*(*%

5

D!#&*% ()'%$ /!-&-(&! #+)($%%$&* (#%!"&$ /!)#)!5 *,%!""& ()'%$ (&(% (#%!"5 8&,5 #&-)$ (&(% > &#% +'5 ")'& +&#&, )&*& 120 /">+' +&! +)& &/ *$ #&!+%&'  200 /">+'. 2) U#%! P/#%(*&&! +%+&&$(&! &+&!& "')(*& +&'&/ )#%!. P/#%(*&&! +%'&()(&! +!"&! 8&#& B!+%8$  #+)(*% . 3) K)'$)# )* M!"$&,)% !%* ()/&! &+& ')(& +&! //-#%(&! &!$%-%$%( &!" **)&% +!"&! !%* ()/&!.

7. P!&$&'&(*&!&&! K#&?&$&! U'()* K&(% D%&-$%( P!&$&'&(*&!&&! )'()* +%&-$%( +%'&()(&! *8&#& (/#,!*%3 /'&')% )&& /!"&$&*% !&(%$ (/#-%+5 /!",%'&!"(&!>/!")#&!"% $(&!&! --&! %offloading&5 /!&"& ')(& &"&# *'&') '/-&- %$oist&5 !&!"&!&! %!3(*%5

6

+-#%+/!5 #&*()'&#%*&*% +&! $%!+&(&! -+&, '($%35 #3%'&($%(5 ()#&$%3 &$&) /#"!*%. P!&(%$ DM /'%-&$(&! *%*$/ /)'$% #"&! &!" &(&! //!"&#),%  !/-),&!

')(&.

H%#$!*%5

,%#"'%(/%&5,%#('*$#'/%&5

"&!"")&!

(&#+%&*()'&# *$#(5 !&(%$ &!$)!" (#!#5 "&!"")&! 3)!"*% "%!&'5 +&! *-&"&%!& ,&#)* +%(!+&'%(&!. a.

D-#%+/! T%!+&(&! +-#%+/! /#)&(&! *&'&, *&$) $#&% !$%!" &+& (&*)* )'()* +%&-$%(&. D-#%+/! +&&$ +%+3%!%*%(&! *-&"&% )&& /-#*%,(&! -!+& &*%!" +&! &#%!"&! !(#$%( &+& ')(&. L)(& $%+&( &(&! */-), &&-%'& /&*%, +%+&&$(&! &#%!"&! !(#$%(5 +-#%*5 8&')*5 3%*$)'&>#!""& &!" //)!"(%!(&! ()/&! -#(/-&!". S$'&, +%'&()(&! +-#%+/! ')(& ,&#)* +%%#%"&*% +!"&! '&#)$&! "&#&/ 3%*%'"%* &$&) /-#*%, '&%! +&! +%'&()(&! dressing (/#*. A+& --#&& %'%,&! +&'&/ $%!+&(&! +-#%+/!5 &%$) 1) D-#%+/! /(&!%( +%'&()(&! /!"")!&(&! %#%"&*% ')(& 8&%#&! 3%*%'3%*5

ultrasoni laser 5 +&! *-&"&%!&5 +&'&/ #&!"(& )!$)( //-#*%,(&!  &#%!"&! !(#$%(. 2)  D-#%+/! *8&#& !%/&$%( +%'&()(&! +!"&! /-#%&! !%/ (*"! *8&#& $%(&' &+& #/)(&&! '*%. E!%/ $#*-)$ &(&! /!",&!8)#(&! #*%+) #*%+) #$%!. F!$,!&5 ('&"!&*% &(&! /'%*%(&! ('&"! +&! '&*$%!. B-#&& !%* +-#%+/!$ &!" *#%!" +%&(&% &+&'&, &%!5 DNA* +&! 3%-#%!'%*%!. 3) D-#%+/! &)$'%$%( $#&+% *8&#& &'&/% &&-%'& **#&!" $#(!& ')(&. P#** %!% /'%-&$(&! /&(#3&" +&! !%/ #$'%$%( !+"! &!" *8&#& &'&/% &(&! /'%*%*(&! &#%!"&! !(#$%(. S8&#& *%!$$%* #&#&$ ,%+#"' +&! hydroolloid +&&$ /!8%$&(&! (!+%*% '%!"()!"&! &!" $%/&' -&"% 3&"*%$ $)-), +&! -#$%!+&( *-&"&% agent &!" /'%*%*(&! &#%!"&! !(#$%(  *#$& //&8) #** "#&!)'&*%. B'&$)!" %'uilla serriata& &!" +%*$#%'(&!

7

*#%!" +%")!&(&! )!$)( +-#%+/! -%'"%. B'&$)!" /!",&*%'(&! !%/ &!" +&&$ /!",&!8)#(&! &#%!"&! !(#$%(. 4) D-#%+/! -+&, /#)&(&! !%* +-#%+/! &!" &'%!" 8&$ +&! 3%*%!. T))&! +-#%+/! -+&, &+&'&, )!$)( : a) /!"&()&*% -&($#% (!$&/%!&*%5 b) /!"&!"(&$ &#%!"&! !(#$%( *,%!""&

+&&$

//#8&$

 !/-),&!5 c)  M!",%'&!"(&! &#%!"&! (&')*5 d)  /!")#&!"% #%*%( %!3(*% '(&'. b. M!")#&!"% --&! $(&!&! %off loading&

P&+& *&&$ **#&!" -#&'&! /&(& (&(% /!+&&$(&! --&! &!" -*&#. P&+& !+#%$& DM &!" /!"&'&/% !)#&$% #/)(&&! '&!$&# (&(% /)+&, /!"&'&/% ')(& &$&) ')(& /!&+% *)'%$ */-), &(%-&$ $(&!&! --&! $)-), /&))! %#%$&*% (#!%* *&$) &!" +%")!&(&!. S&'&, *&$) ,&' &!" *&!"&$ !$%!" !&/)! *&/&% (%!% $%+&( /!+&&$(&!  #,&$%&! +&'&/ #&?&$&! (&(% +%&-$%( &+&'&, /!")#&!"% &$&) /!",%'&!"(&!  --&! &+& (&(% %off loading&.  

U&& off loading  -#+&*&#(&! !'%$%&! $#-)($% +&&$ //#8&$

(*/-),&! )'()*. M$+ off loading &!" *#%!" +%")!&(&! &+&'&,: /!")#&!"% (8&$&! *&&$ -#&'&! (&(%5 %*$%#&,&$ %bed rest&5 ()#*% #+&5 &'&* (&(%5 re$ovable ast (alker, total ontat ast,

(alker, *&$) boot 

a$bulatory)T$&' ontat ast /#)&(&! /$+ off loading &!" &'%!" 3($%3  +%-&!+%!"(&! /$+ &!" '&%!.

c.

T,!%( D#**%!" &+& ')(& D%&-$%()/ T,!%( +#**%!" &+& ')(& +%&-$* &!" $#(%!% /!(&!(&! /$+ $oist  (ound healing &$&) /!&"& &"&# ')(& +&'&/ (&+&&! '/-&-. L)(& &(&! /!&+% 8&$ */-), &&-%'& (*)+&$ +&&$ +%(!$#'5 /!&"& &"&# ')(& +&'&/ (&+&&! '/-&-5 ')(& $%+&( '!"($ +!"&! -&,&! (/#*5 $#,%!+&# +&#% %!3(*% +&! #/&-' $#,&+& "&*. T%!+&(&! dressing /#)&(&! *&'&, *&$) (/!!

8

 !$%!" +&'&/ //#8&$ !/-),&! '*%. P#%!*% dressing &+&'&,  -&"&%/&!& /!8%$&(&! *)&*&!& +&'&/ (&+&&! '/-&- *,%!""& +&&$ //%!%/&'%*&*% $#&)/& +&! #%*%( #&*%. A+& --#&& 3&($# &!" ,&#)* +%#$%/-&!"(&! +&'&/ //%'%, dressing &!" &(&! +%")!&(&!5 &%$) $% )'()*5 &+& &$&) $%+&(!& (*)+&$5 &+& $%+&(!& %!3(*%5 (!+%*% ()'%$ *(%$&# +&! -%&&. O%!"$! //-#%(&! +/&! +&'&/ //%'%, dressing &!" $&$ +&'&/ /!&"& (*%/-&!"&! ('/-&-&! ')(&: 1) K/#* ,&#)* /&/) //-#%(&! '%!"()!"&! ')(& &!" '/-&2) G)!&(&! !%'&%&! ('%!%* +&'&/ //%'%, (/#* )!$)( ')(& ')(&

$#$!$) &!" &(&! +%-&$% 3) K/#* &!" +%")!&(&! /&/) )!$)( /!&"& $% ')(& $$& (#%!" *'&/& *&/-%' $$& //#$&,&!(&! ')(& -#*%3&$ '/-&4) K/#* &!" +%%'%, +&&$ /!"!+&'%(&! (*)+&$

+&!

$%+&( 

/!-&-(&! /&*#&*% &+& ')(& 5) K/#* &!" +%%'%, -#*%3&$ /)+&, +%")!&(&! +&! &!" -#*%3&$ $%+&(  *#%!" +%"&!$% 6) D&'&/ /!"")!&(&! dressing 5 (/#* +&&$ /!&!"(&) #!""& ')(& *,%!""& +&&$ //%!%/&'%*&*% %!&*% -&($#%. 7) S/)& (/#* &!" +%")!&(&! ,&#)* +%&!$&) *8&#& $&$.

B. ASUHAN KEPERAWATAN 1. P!"(&%&!

M!)#)$ D!"* 2000: 7265 +&$& !"(&%&! &+& &*%! +!"&! D%&-$* M''%$)*  -#"&!$)!" &+& -#&$ +&! '&/&!& ($%+&(*%/-&!"&! /$&-'%( +&! !"&#), 3)!"*% &+& #"&!5 +&$& &!" #') +%(&% /'%)$% :  &. A($%%$&* > %*$%#&,&$ G&'& : L/&,5 '$%,5 *)'%$ -#"#&( > -#&'&!5 (#&/ $$  T&!+& : P!)#)!&! (()&$&! $$5 '$&#"%5 +%*#%!$&*%5 (/&

9

 -. S%#()'&*%  G&'& : A+&!& #%?&&$ ,%#$!*%5 )'()* &+& (&(%5 IM &()$  T&!+& : N&+% &!" /!)#)!5 +%*#%$/%&5 -'& /&$& 8()!"  8. E'%/%!&*%  G&'& : P#)-&,&! '& -#(/%,  '%)#% 5 !#% $(&! &-+/!  T&!+& : U#%! -#(&-)$5 -&) -)*)(  %!3(*% 5 &+&!& &*%$*.  +. M&(&!&! > 8&%#&!  G&'& : H%'&!" !&3*) /&(&!5 /)&' > /)!$&,5 !)#)!&! BB5 ,&)*  T&!+& : T)#"# ()'%$ '( +&! -#*%*%(5 +%*$!*% &-+/!  . N)#*!*#%  G&'& : P)*%!"5 *&(%$ (&'&5 "&!"")&! !"'%,&!  T&!+& : D%*#%!$&*%5 /!"&!$)(5 '$&#"%5 &($%%$&* (&!"  3. N#% > (!&/&!&!  G&'& : N#% $(&! &-+/!  T&!+& : W&&, /#%!"%* +!"&! &'%$&*%  ". P#!&3&*&!  G&'& : M#&*& (()#&!"&! (*%"!5 -&$)( +!"&! > $&!& *)$)/  T&!+& : L&&# )+&#&5 3#()!*% #!&3&*!  ,. S(*)&'%$&*  G&'& : I/$! &+& #%&5 (*)'%$&! #"&*/ &+& ?&!%$&  %. P!)'),&! > /-'&&#&!  G&'& : ;&($# #*%( (')&#"& DM5 !&(%$ &!$)!"5 *$#(5 ,%#$!*%

2. D%&"!*& K#&?&$&!

D%&"!*& (#&?&$&! D%&-$* M%''%$)* *8&#& $#% /!)#)$ F&#!%$5 L!& )&''. 2000. a.

G&!"")&! #3)*% &#%!"&! -#,)-)!"&! +!"&! /'/&,!& > /!)#)!!&

&'%#&! +&#&, ( +&#&, "&!"#! &(%-&$ &+&!& -*$#)(*% /-)'), +&#&,. b. G&!"")&! %!$"#%$&* &#%!"&! -#,)-)!"&! +!"&! (#)*&(&! *$&$)* /$&-'%(.

10

c. K$#-&$&*&! /-%'%$&* 3%*%( -#,)-)!"&! +!"&! #&*& !#% &+& ')(&. d. G&!")&! /!),&! !)$#%*% ()#&!" +&#% (-)$),&! $)-), -#,)-)!"&! +!"&!

 !&(%$ (#!%* &(%-&$ $%!""%!& (&+&# ")'& +&#&, . e. P$!*%&' $#&+%!& !-&#&! %!3(*% **%* -#,)-)!"&! +!"&! #$&,&!&! f.

$)-), #%/# %!+()&$. K)#&!"!& !"$&,)&! $!$&!" #** !&(%$5 +%$5 #&?&$&! +&! !"-&$&!  -#,)-)!"&! +!"&! ()#&!"!& %!3#/&*%.

3. ;()* I!$#!*% +&! R&*%!&' a. G&!"")&! #3)*% -#,)-)!"&! +!"&! /'/&,!&>/!)#)!!& &'%#&! +&#&, (

+&#&, "&!"#! &(%-&$ &+&!& -*$#)(*% /-)'), +&#&,. T))&! : //#$&,&!(&! *%#()'&*% #%3# $$& !#/&'. K#%$#%& H&*%' : 1) 2) 3) 4) 5)

D!)$ !&+% #%3# $#&-& ()&$ +&! #")'#  W&#!& ()'%$ *(%$&# ')(& $%+&( )8&$>*%&!*%. K)'%$ *(%$&# ')(& $#&-& ,&!"&$. O+/& $%+&( $#&+% +&! ')(& $%+&( -#$&/-&, &#&,. S!*#%( +&! /$#%( //-&%( 

R!8&!& $%!+&(&! : 1) A&#(&! &*%! )!$)( /'&()(&! /-%'%*&*%

R&*%!&' : +!"&! /-%'%*&*% /!%!"(&$(&! *%#()'&*% +&#&,. 2) A&#(&! $!$&!" 3&($#2009>02>)'()*>/+%8/.-'"+$%(.8/>2009>0=>11>)'()*
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF